ترجمه Fugue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مو.) قط‌عه‌ موسيقي‌ كه‌ دران‌ چند تن‌ پشت‌ سرهم‌ دنباله‌ می باشد

Fugue به چه معناست و Fugue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fugue

(مو.) قط‌عه‌ موسيقي‌ كه‌ دران‌ چند تن‌ پشت‌ سرهم‌ دنباله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مو.) قط‌عه‌ موسيقي‌ كه‌ دران‌ چند تن‌ پشت‌ سرهم‌ دنباله‌, ترجمه (مو.) قط‌عه‌ موسيقي‌ كه‌ دران‌ چند تن‌ پشت‌ سرهم‌ دنباله‌, کلمات شبیه (مو.) قط‌عه‌ موسيقي‌ كه‌ دران‌ چند تن‌ پشت‌ سرهم‌ دنباله‌
دانلود فایل ها