خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21697 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21697','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21697 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fulfill به فارسی

ترجمه Fulfill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقعيت‌ دادن‌. می باشد

Fulfill به چه معناست و Fulfill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fulfill

واقعيت‌ دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی واقعيت‌ دادن‌., ترجمه واقعيت‌ دادن‌., کلمات شبیه واقعيت‌ دادن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: