خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21708 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21708','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21708 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Full به فارسی

ترجمه Full در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسيده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پري‌ , در فارسی : سيري‌ , به فارسی : پركردن‌ , سایر ترجمه ها : پرشدن‌ (در بازي‌ پوكر)

Full به چه معناست و Full یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Full

رسيده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رسيده‌, ترجمه رسيده‌, کلمات شبیه رسيده‌ , پري‌ به لاتین , سيري‌ به لاتین , پركردن‌ خارجی , پرشدن‌ در زبان , (در بازي‌ پوكر)انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: