ترجمه Full Time در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشتغال‌ بكار. می باشد

Full Time به چه معناست و Full Time یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Full Time

اشتغال‌ بكار. به خارجی , ریشه انگلیسی اشتغال‌ بكار., ترجمه اشتغال‌ بكار., کلمات شبیه اشتغال‌ بكار.
دانلود فایل ها