ترجمه Function در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسمي‌. می باشد

Function به چه معناست و Function یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Function

رسمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رسمي‌., ترجمه رسمي‌., کلمات شبیه رسمي‌.
دانلود فایل ها