ترجمه Functional Character در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دخشه‌ وظ‌يفه‌ بندي‌. می باشد

Functional Character به چه معناست و Functional Character یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Functional Character

دخشه‌ وظ‌يفه‌ بندي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دخشه‌ وظ‌يفه‌ بندي‌., ترجمه دخشه‌ وظ‌يفه‌ بندي‌., کلمات شبیه دخشه‌ وظ‌يفه‌ بندي‌.
دانلود فایل ها