ترجمه Fundus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مجوفي‌. می باشد

Fundus به چه معناست و Fundus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fundus

مجوفي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مجوفي‌., ترجمه مجوفي‌., کلمات شبیه مجوفي‌.
دانلود فایل ها