ترجمه Furlong در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واحد درازا مساوي‌ با يك‌ هشتم‌ ميل‌. می باشد

Furlong به چه معناست و Furlong یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Furlong

واحد درازا مساوي‌ با يك‌ هشتم‌ ميل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی واحد درازا مساوي‌ با يك‌ هشتم‌ ميل‌., ترجمه واحد درازا مساوي‌ با يك‌ هشتم‌ ميل‌., کلمات شبیه واحد درازا مساوي‌ با يك‌ هشتم‌ ميل‌.
دانلود فایل ها