ترجمه Fusionist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هواخواه‌ اصول‌ پيوستگي‌ وسازش‌ در سياست‌. می باشد

Fusionist به چه معناست و Fusionist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fusionist

هواخواه‌ اصول‌ پيوستگي‌ وسازش‌ در سياست‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هواخواه‌ اصول‌ پيوستگي‌ وسازش‌ در سياست‌., ترجمه هواخواه‌ اصول‌ پيوستگي‌ وسازش‌ در سياست‌., کلمات شبیه هواخواه‌ اصول‌ پيوستگي‌ وسازش‌ در سياست‌.
دانلود فایل ها