ترجمه Gabion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبد استوانه‌ شكل‌ بدون‌ ته‌ كه‌ از خاك‌ پر كرده‌ و براي‌ می باشد

Gabion به چه معناست و Gabion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gabion

سبد استوانه‌ شكل‌ بدون‌ ته‌ كه‌ از خاك‌ پر كرده‌ و براي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سبد استوانه‌ شكل‌ بدون‌ ته‌ كه‌ از خاك‌ پر كرده‌ و براي‌, ترجمه سبد استوانه‌ شكل‌ بدون‌ ته‌ كه‌ از خاك‌ پر كرده‌ و براي‌, کلمات شبیه سبد استوانه‌ شكل‌ بدون‌ ته‌ كه‌ از خاك‌ پر كرده‌ و براي‌
دانلود فایل ها