ترجمه Gahnite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) ماده‌ معدني‌ برنگ‌ سبز تيره‌ بفرمول‌ 4O 2lA nZ. می باشد

Gahnite به چه معناست و Gahnite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gahnite

(ش‌.) ماده‌ معدني‌ برنگ‌ سبز تيره‌ بفرمول‌ 4O 2lA nZ. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) ماده‌ معدني‌ برنگ‌ سبز تيره‌ بفرمول‌ 4O 2lA nZ., ترجمه (ش‌.) ماده‌ معدني‌ برنگ‌ سبز تيره‌ بفرمول‌ 4O 2lA nZ., کلمات شبیه (ش‌.) ماده‌ معدني‌ برنگ‌ سبز تيره‌ بفرمول‌ 4O 2lA nZ.
دانلود فایل ها