ترجمه Gall Wasp در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) حشره‌ پرده‌ بال‌ مازو (از خانواده‌ eadipinyc). می باشد

Gall Wasp به چه معناست و Gall Wasp یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gall Wasp

(ج‌.ش‌.) حشره‌ پرده‌ بال‌ مازو (از خانواده‌ eadipinyc). به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) حشره‌ پرده‌ بال‌ مازو (از خانواده‌ eadipinyc)., ترجمه (ج‌.ش‌.) حشره‌ پرده‌ بال‌ مازو (از خانواده‌ eadipinyc)., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) حشره‌ پرده‌ بال‌ مازو (از خانواده‌ eadipinyc).
دانلود فایل ها