ترجمه Gamboge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) نار هندي‌. می باشد

Gamboge به چه معناست و Gamboge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gamboge

(گ‌.ش‌.) نار هندي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) نار هندي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) نار هندي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) نار هندي‌.
دانلود فایل ها