ترجمه Gamma Ray در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (فيزيك‌) اشعه‌ گاما. می باشد

Gamma Ray به چه معناست و Gamma Ray یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gamma Ray

(فيزيك‌) اشعه‌ گاما. به خارجی , ریشه انگلیسی (فيزيك‌) اشعه‌ گاما., ترجمه (فيزيك‌) اشعه‌ گاما., کلمات شبیه (فيزيك‌) اشعه‌ گاما.
دانلود فایل ها