خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22157 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('22157','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22157 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gamma Ray به فارسی

ترجمه Gamma Ray در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (فيزيك‌) اشعه‌ گاما. می باشد

Gamma Ray به چه معناست و Gamma Ray یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gamma Ray

(فيزيك‌) اشعه‌ گاما. به خارجی , ریشه انگلیسی (فيزيك‌) اشعه‌ گاما., ترجمه (فيزيك‌) اشعه‌ گاما., کلمات شبیه (فيزيك‌) اشعه‌ گاما.

دیدگاه‌تان را بنویسید: