ترجمه Gannister در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (retsinag) نوعي‌ كوارتز پست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مخلوط‌ كوارتز و خاك‌

Gannister به چه معناست و Gannister یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gannister

(retsinag) نوعي‌ كوارتز پست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (retsinag) نوعي‌ كوارتز پست‌, ترجمه (retsinag) نوعي‌ كوارتز پست‌, کلمات شبیه (retsinag) نوعي‌ كوارتز پست‌ , مخلوط‌ كوارتز و خاك‌ به لاتین
دانلود فایل ها