ترجمه Gar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماهي‌. می باشد

Gar به چه معناست و Gar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gar

ماهي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماهي‌., ترجمه ماهي‌., کلمات شبیه ماهي‌.
دانلود فایل ها