ترجمه Garand Rifle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ تفنگ‌ نيمه‌ خودكار. می باشد

Garand Rifle به چه معناست و Garand Rifle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Garand Rifle

نوعي‌ تفنگ‌ نيمه‌ خودكار. به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ تفنگ‌ نيمه‌ خودكار., ترجمه نوعي‌ تفنگ‌ نيمه‌ خودكار., کلمات شبیه نوعي‌ تفنگ‌ نيمه‌ خودكار.
دانلود فایل ها