ترجمه Gas Trubine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توربيني‌ كه‌ توسط‌ گاز كار و حركت‌ ميكند. می باشد

Gas Trubine به چه معناست و Gas Trubine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gas Trubine

توربيني‌ كه‌ توسط‌ گاز كار و حركت‌ ميكند. به خارجی , ریشه انگلیسی توربيني‌ كه‌ توسط‌ گاز كار و حركت‌ ميكند., ترجمه توربيني‌ كه‌ توسط‌ گاز كار و حركت‌ ميكند., کلمات شبیه توربيني‌ كه‌ توسط‌ گاز كار و حركت‌ ميكند.
دانلود فایل ها