ترجمه Gasholder در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محفظ‌ه‌نگاهداري‌ گاز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محل‌ نگهداري‌ بنزين‌.

Gasholder به چه معناست و Gasholder یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gasholder

محفظ‌ه‌نگاهداري‌ گاز به خارجی , ریشه انگلیسی محفظ‌ه‌نگاهداري‌ گاز, ترجمه محفظ‌ه‌نگاهداري‌ گاز, کلمات شبیه محفظ‌ه‌نگاهداري‌ گاز , محل‌ نگهداري‌ بنزين‌. به لاتین
دانلود فایل ها