ترجمه Gastrea در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (aeartsag)(alurtsag) رويان‌ كيسه‌اي‌ شكل‌ ابتدايي‌ كه‌ می باشد

Gastrea به چه معناست و Gastrea یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gastrea

(aeartsag)(alurtsag) رويان‌ كيسه‌اي‌ شكل‌ ابتدايي‌ كه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (aeartsag)(alurtsag) رويان‌ كيسه‌اي‌ شكل‌ ابتدايي‌ كه‌, ترجمه (aeartsag)(alurtsag) رويان‌ كيسه‌اي‌ شكل‌ ابتدايي‌ كه‌, کلمات شبیه (aeartsag)(alurtsag) رويان‌ كيسه‌اي‌ شكل‌ ابتدايي‌ كه‌
دانلود فایل ها