ترجمه Gastrulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بشكل‌ گاسرتولا در امدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بشكل‌ گاسترولا دراوردن‌.

Gastrulate به چه معناست و Gastrulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gastrulate

بشكل‌ گاسرتولا در امدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بشكل‌ گاسرتولا در امدن‌, ترجمه بشكل‌ گاسرتولا در امدن‌, کلمات شبیه بشكل‌ گاسرتولا در امدن‌ , بشكل‌ گاسترولا دراوردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها