خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22382 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('22382','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22382 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gaud به فارسی

ترجمه Gaud در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پر سر وصدا و تو خالي‌. می باشد

Gaud به چه معناست و Gaud یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gaud

پر سر وصدا و تو خالي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پر سر وصدا و تو خالي‌., ترجمه پر سر وصدا و تو خالي‌., کلمات شبیه پر سر وصدا و تو خالي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: