ترجمه Gavelkind در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقسيم‌ مال‌ كسي‌ كه‌ بي‌ وصيت‌ مرده‌ بط‌ور برابر ميان‌ می باشد

Gavelkind به چه معناست و Gavelkind یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gavelkind

تقسيم‌ مال‌ كسي‌ كه‌ بي‌ وصيت‌ مرده‌ بط‌ور برابر ميان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تقسيم‌ مال‌ كسي‌ كه‌ بي‌ وصيت‌ مرده‌ بط‌ور برابر ميان‌, ترجمه تقسيم‌ مال‌ كسي‌ كه‌ بي‌ وصيت‌ مرده‌ بط‌ور برابر ميان‌, کلمات شبیه تقسيم‌ مال‌ كسي‌ كه‌ بي‌ وصيت‌ مرده‌ بط‌ور برابر ميان‌
دانلود فایل ها