ترجمه Gee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بوالهوسي‌. می باشد

Gee به چه معناست و Gee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gee

بوالهوسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بوالهوسي‌., ترجمه بوالهوسي‌., کلمات شبیه بوالهوسي‌.
دانلود فایل ها