ترجمه Gemmology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ygolomeg) جواهر شناسي‌. می باشد

Gemmology به چه معناست و Gemmology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gemmology

(ygolomeg) جواهر شناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ygolomeg) جواهر شناسي‌., ترجمه (ygolomeg) جواهر شناسي‌., کلمات شبیه (ygolomeg) جواهر شناسي‌.
دانلود فایل ها