ترجمه Gemology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ygolommeg) جواهر شناسي‌. می باشد

Gemology به چه معناست و Gemology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gemology

(ygolommeg) جواهر شناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ygolommeg) جواهر شناسي‌., ترجمه (ygolommeg) جواهر شناسي‌., کلمات شبیه (ygolommeg) جواهر شناسي‌.
دانلود فایل ها