ترجمه General Store در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فروشگاهي‌ كه‌همه‌ نوع‌جنسي‌ در ان‌ يافت‌ ميشود ولي‌ قسمت‌ می باشد

General Store به چه معناست و General Store یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به General Store

فروشگاهي‌ كه‌همه‌ نوع‌جنسي‌ در ان‌ يافت‌ ميشود ولي‌ قسمت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فروشگاهي‌ كه‌همه‌ نوع‌جنسي‌ در ان‌ يافت‌ ميشود ولي‌ قسمت‌, ترجمه فروشگاهي‌ كه‌همه‌ نوع‌جنسي‌ در ان‌ يافت‌ ميشود ولي‌ قسمت‌, کلمات شبیه فروشگاهي‌ كه‌همه‌ نوع‌جنسي‌ در ان‌ يافت‌ ميشود ولي‌ قسمت‌
دانلود فایل ها