ترجمه Generalize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعميم‌ دادن‌. می باشد

Generalize به چه معناست و Generalize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Generalize

تعميم‌ دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تعميم‌ دادن‌., ترجمه تعميم‌ دادن‌., کلمات شبیه تعميم‌ دادن‌.
دانلود فایل ها