ترجمه Genitalia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (slatineg) اندامهاي‌ تناسلي‌. می باشد

Genitalia به چه معناست و Genitalia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Genitalia

(slatineg) اندامهاي‌ تناسلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (slatineg) اندامهاي‌ تناسلي‌., ترجمه (slatineg) اندامهاي‌ تناسلي‌., کلمات شبیه (slatineg) اندامهاي‌ تناسلي‌.
دانلود فایل ها