ترجمه Genitive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مضاف‌ اليهي‌. می باشد

Genitive به چه معناست و Genitive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Genitive

مضاف‌ اليهي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مضاف‌ اليهي‌., ترجمه مضاف‌ اليهي‌., کلمات شبیه مضاف‌ اليهي‌.
دانلود فایل ها