ترجمه Geodesic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (citedoeg) كوتاه‌ ترين‌ خط‌ ترسيم‌ شده‌ بين‌ دو نقط‌ه‌در می باشد

Geodesic به چه معناست و Geodesic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Geodesic

(citedoeg) كوتاه‌ ترين‌ خط‌ ترسيم‌ شده‌ بين‌ دو نقط‌ه‌در به خارجی , ریشه انگلیسی (citedoeg) كوتاه‌ ترين‌ خط‌ ترسيم‌ شده‌ بين‌ دو نقط‌ه‌در, ترجمه (citedoeg) كوتاه‌ ترين‌ خط‌ ترسيم‌ شده‌ بين‌ دو نقط‌ه‌در, کلمات شبیه (citedoeg) كوتاه‌ ترين‌ خط‌ ترسيم‌ شده‌ بين‌ دو نقط‌ه‌در
دانلود فایل ها