ترجمه Geodesic Dome در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (معماري‌ جديد) گنبد متشكل‌ از سط‌وح‌ هندسي‌. می باشد

Geodesic Dome به چه معناست و Geodesic Dome یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Geodesic Dome

(معماري‌ جديد) گنبد متشكل‌ از سط‌وح‌ هندسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (معماري‌ جديد) گنبد متشكل‌ از سط‌وح‌ هندسي‌., ترجمه (معماري‌ جديد) گنبد متشكل‌ از سط‌وح‌ هندسي‌., کلمات شبیه (معماري‌ جديد) گنبد متشكل‌ از سط‌وح‌ هندسي‌.
دانلود فایل ها