ترجمه Geodesist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متخصص‌ علم‌مساحي‌. می باشد

Geodesist به چه معناست و Geodesist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Geodesist

متخصص‌ علم‌مساحي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متخصص‌ علم‌مساحي‌., ترجمه متخصص‌ علم‌مساحي‌., کلمات شبیه متخصص‌ علم‌مساحي‌.
دانلود فایل ها