ترجمه Geometric Mean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ر.) فاصله‌ بين‌ اولين‌ و اخرين‌ جمله‌ يك‌ تصاعد هندسي‌ می باشد

Geometric Mean به چه معناست و Geometric Mean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Geometric Mean

(ر.) فاصله‌ بين‌ اولين‌ و اخرين‌ جمله‌ يك‌ تصاعد هندسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ر.) فاصله‌ بين‌ اولين‌ و اخرين‌ جمله‌ يك‌ تصاعد هندسي‌, ترجمه (ر.) فاصله‌ بين‌ اولين‌ و اخرين‌ جمله‌ يك‌ تصاعد هندسي‌, کلمات شبیه (ر.) فاصله‌ بين‌ اولين‌ و اخرين‌ جمله‌ يك‌ تصاعد هندسي‌
دانلود فایل ها