ترجمه Geotaxis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرايشي‌ كه‌ نيروي‌ جاذبه‌زمين‌انراهدايت‌ ميكند می باشد

Geotaxis به چه معناست و Geotaxis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Geotaxis

گرايشي‌ كه‌ نيروي‌ جاذبه‌زمين‌انراهدايت‌ ميكند به خارجی , ریشه انگلیسی گرايشي‌ كه‌ نيروي‌ جاذبه‌زمين‌انراهدايت‌ ميكند, ترجمه گرايشي‌ كه‌ نيروي‌ جاذبه‌زمين‌انراهدايت‌ ميكند, کلمات شبیه گرايشي‌ كه‌ نيروي‌ جاذبه‌زمين‌انراهدايت‌ ميكند
دانلود فایل ها