ترجمه Gerardia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) جنس‌ علف‌ بواسير يا خنازير. می باشد

Gerardia به چه معناست و Gerardia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gerardia

(گ‌.ش‌.) جنس‌ علف‌ بواسير يا خنازير. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) جنس‌ علف‌ بواسير يا خنازير., ترجمه (گ‌.ش‌.) جنس‌ علف‌ بواسير يا خنازير., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) جنس‌ علف‌ بواسير يا خنازير.
دانلود فایل ها