ترجمه Geriatrist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (naicirtaireg) متخصص‌ (ويژه‌گر) امراض‌ دوران‌ پيري‌. می باشد

Geriatrist به چه معناست و Geriatrist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Geriatrist

(naicirtaireg) متخصص‌ (ويژه‌گر) امراض‌ دوران‌ پيري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (naicirtaireg) متخصص‌ (ويژه‌گر) امراض‌ دوران‌ پيري‌., ترجمه (naicirtaireg) متخصص‌ (ويژه‌گر) امراض‌ دوران‌ پيري‌., کلمات شبیه (naicirtaireg) متخصص‌ (ويژه‌گر) امراض‌ دوران‌ پيري‌.
دانلود فایل ها