ترجمه Germ Plasm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قسمت‌ قابل‌ توارث‌ نط‌فه‌. می باشد

Germ Plasm به چه معناست و Germ Plasm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Germ Plasm

قسمت‌ قابل‌ توارث‌ نط‌فه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قسمت‌ قابل‌ توارث‌ نط‌فه‌., ترجمه قسمت‌ قابل‌ توارث‌ نط‌فه‌., کلمات شبیه قسمت‌ قابل‌ توارث‌ نط‌فه‌.
دانلود فایل ها