خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22708 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('22708','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22708 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gerontologist به فارسی

ترجمه Gerontologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متخصص‌ امراض‌ پيري‌. می باشد

Gerontologist به چه معناست و Gerontologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gerontologist

متخصص‌ امراض‌ پيري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متخصص‌ امراض‌ پيري‌., ترجمه متخصص‌ امراض‌ پيري‌., کلمات شبیه متخصص‌ امراض‌ پيري‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: