ترجمه Gestapo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درالمان‌ نازي‌) گشتاپو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سازمان‌ پليس‌ مخفي‌.

Gestapo به چه معناست و Gestapo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gestapo

(درالمان‌ نازي‌) گشتاپو به خارجی , ریشه انگلیسی (درالمان‌ نازي‌) گشتاپو, ترجمه (درالمان‌ نازي‌) گشتاپو, کلمات شبیه (درالمان‌ نازي‌) گشتاپو , سازمان‌ پليس‌ مخفي‌. به لاتین
دانلود فایل ها