ترجمه Ghettoize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تبديل‌ كردن‌ به‌ محله‌اقليت‌ ها و فقرا. می باشد

Ghettoize به چه معناست و Ghettoize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ghettoize

تبديل‌ كردن‌ به‌ محله‌اقليت‌ ها و فقرا. به خارجی , ریشه انگلیسی تبديل‌ كردن‌ به‌ محله‌اقليت‌ ها و فقرا., ترجمه تبديل‌ كردن‌ به‌ محله‌اقليت‌ ها و فقرا., کلمات شبیه تبديل‌ كردن‌ به‌ محله‌اقليت‌ ها و فقرا.
دانلود فایل ها