ترجمه Ghostwrite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بنام‌ شخص‌ ديگري‌ نوشتن‌. می باشد

Ghostwrite به چه معناست و Ghostwrite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ghostwrite

بنام‌ شخص‌ ديگري‌ نوشتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بنام‌ شخص‌ ديگري‌ نوشتن‌., ترجمه بنام‌ شخص‌ ديگري‌ نوشتن‌., کلمات شبیه بنام‌ شخص‌ ديگري‌ نوشتن‌.
دانلود فایل ها