ترجمه Gimbal Ring در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسبابي‌ كه‌ براي‌ تراز نگاهداشتن‌ قط‌ب‌ نما و چيزهاي‌ می باشد

Gimbal Ring به چه معناست و Gimbal Ring یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gimbal Ring

اسبابي‌ كه‌ براي‌ تراز نگاهداشتن‌ قط‌ب‌ نما و چيزهاي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اسبابي‌ كه‌ براي‌ تراز نگاهداشتن‌ قط‌ب‌ نما و چيزهاي‌, ترجمه اسبابي‌ كه‌ براي‌ تراز نگاهداشتن‌ قط‌ب‌ نما و چيزهاي‌, کلمات شبیه اسبابي‌ كه‌ براي‌ تراز نگاهداشتن‌ قط‌ب‌ نما و چيزهاي‌
دانلود فایل ها