ترجمه Ginger Ale در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ نوشابه‌ غير الكلي‌ گاز دار. می باشد

Ginger Ale به چه معناست و Ginger Ale یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ginger Ale

نوعي‌ نوشابه‌ غير الكلي‌ گاز دار. به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ نوشابه‌ غير الكلي‌ گاز دار., ترجمه نوعي‌ نوشابه‌ غير الكلي‌ گاز دار., کلمات شبیه نوعي‌ نوشابه‌ غير الكلي‌ گاز دار.
دانلود فایل ها