ترجمه Gingery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زنجبيلي‌. می باشد

Gingery به چه معناست و Gingery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gingery

زنجبيلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زنجبيلي‌., ترجمه زنجبيلي‌., کلمات شبیه زنجبيلي‌.
دانلود فایل ها