ترجمه Give Off در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيرون‌ دادن‌. می باشد

Give Off به چه معناست و Give Off یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Give Off

بيرون‌ دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيرون‌ دادن‌., ترجمه بيرون‌ دادن‌., کلمات شبیه بيرون‌ دادن‌.
دانلود فایل ها