ترجمه Glabella در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برامدگي‌ پيشاني‌ ميان‌ دو ابرو. می باشد

Glabella به چه معناست و Glabella یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glabella

برامدگي‌ پيشاني‌ ميان‌ دو ابرو. به خارجی , ریشه انگلیسی برامدگي‌ پيشاني‌ ميان‌ دو ابرو., ترجمه برامدگي‌ پيشاني‌ ميان‌ دو ابرو., کلمات شبیه برامدگي‌ پيشاني‌ ميان‌ دو ابرو.
دانلود فایل ها