ترجمه Glaciology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علمي‌ كه‌ در باره‌ تجمع‌ برف‌ و يخ‌ و انجماد در دوره‌هاي‌ می باشد

Glaciology به چه معناست و Glaciology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glaciology

علمي‌ كه‌ در باره‌ تجمع‌ برف‌ و يخ‌ و انجماد در دوره‌هاي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی علمي‌ كه‌ در باره‌ تجمع‌ برف‌ و يخ‌ و انجماد در دوره‌هاي‌, ترجمه علمي‌ كه‌ در باره‌ تجمع‌ برف‌ و يخ‌ و انجماد در دوره‌هاي‌, کلمات شبیه علمي‌ كه‌ در باره‌ تجمع‌ برف‌ و يخ‌ و انجماد در دوره‌هاي‌
دانلود فایل ها