ترجمه Gland در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بظ‌ر زن‌. می باشد

Gland به چه معناست و Gland یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gland

بظ‌ر زن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بظ‌ر زن‌., ترجمه بظ‌ر زن‌., کلمات شبیه بظ‌ر زن‌.
دانلود فایل ها