ترجمه Glede در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) انواع‌ پرندگان‌ يا مرغان‌ شكاري‌ مخصوصا زغن‌ يا می باشد

Glede به چه معناست و Glede یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glede

(ج‌.ش‌.) انواع‌ پرندگان‌ يا مرغان‌ شكاري‌ مخصوصا زغن‌ يا به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) انواع‌ پرندگان‌ يا مرغان‌ شكاري‌ مخصوصا زغن‌ يا, ترجمه (ج‌.ش‌.) انواع‌ پرندگان‌ يا مرغان‌ شكاري‌ مخصوصا زغن‌ يا, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) انواع‌ پرندگان‌ يا مرغان‌ شكاري‌ مخصوصا زغن‌ يا
دانلود فایل ها